Gestiune deseuri si ambalaje

C. LEGEA Nr.426 din 18 IULIE 2001 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie reglementarea activităţilor de gestionare a deşeurilor în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului.
(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică:
a) deşeurilor menajere;
b) deşeurilor de producţie;
c) deşeurilor de construcţie şi demolări;
d) deşeurilor periculoase.
(3) Categoriile de deşeuri sunt cele cuprinse în anexa nr. IB."
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică:
a) deşeurilor radioactive;
b) rocilor şi deponiilor de sol, precum şi depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospecţiuni geologice şi operaţiuni de exploatare subterană a bogăţiilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafaţă;
c) carcaselor animalelor şi următoarelor deşeuri din agricultură: dejecţii şi alte materiale naturale, substanţe nepericuloase utilizate în agricultură;
d) efluenţilor gazoşi emişi în atmosferă;
e) apelor uzate, mai puţin deşeurilor în stare lichidă;
f) deşeurilor de explozibili expiraţi.
(2) Gestiunea deşeurilor care sunt generate în urma operaţiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale poate fi realizată fără a se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul în care aplicarea legii ar putea periclita secretul securităţii naţionale. În aceste cazuri Ministerul Apărării Naţionale va recomanda măsuri pentru gestiunea deşeurilor, în acord cu îndrumările elaborate de autoritatea publică centrală de protecţie a mediului.
(3) Deşeurile menţionate la alin. (1) sunt sau vor fi reglementate de alte acte normative."
3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - La baza gestionării deşeurilor stau următoarele principii generale:
a) principiul utilizării cu exclusivitate a acelor activităţi de gestionare a deşeurilor care nu aduc prejudicii sănătăţii şi mediului;
b) principiul «poluatorul plăteşte»;
c) principiul responsabilităţii producătorului;
d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive;
e) principiul proximităţii, care presupune ca deşeurile să fie valorificate şi eliminate cât mai aproape de locul de generare;
f) principiile nediscriminării, consimţământului şi permisiunii transportului de deşeuri periculoase numai în acele ţări care dispun de tehnologii adecvate de eliminare, care trebuie respectate în comerţul internaţional cu deşeuri.
4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Administrarea deşeurilor"

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Gestionarea deşeurilor are în vedere utilizarea proceselor şi metodelor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, iar autorităţile competente autorizează şi controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca acestea:
a) să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populaţiei şi pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;
b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;
c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.
(2) Se interzice persoanelor fizice şi juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea."
6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Autorităţile competente stabilesc norme, standarde şi reguli şi adoptă măsuri stimulative economice şi financiare corespunzătoare pentru:
1. prevenirea generării deşeurilor şi a efectelor nocive ale acestora prin:
a) dezvoltarea de tehnologii curate şi economice în utilizarea resurselor naturale;
b) dezvoltarea tehnologiei în vederea obţinerii de produse astfel proiectate încât prin caracteristicile lor de fabricaţie, prin comercializarea acestora pentru utilizare şi prin eliminarea lor după utilizare să nu contribuie sau să contribuie în măsură cât mai mică la creşterea riscului de poluare şi a gradului de nocivitate a deşeurilor;
c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substanţelor periculoase conţinute în deşeurile destinate valorificării;
2. valorificarea deşeurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizează obţinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deşeuri ca sursă de energie."
7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Autoritatea publică centrală de protecţie a mediului va iniţia şi va realiza, pe baza consultării cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale menţionate la cap. VI, un sistem adecvat şi integrat la nivel naţional al instalaţiilor de eliminare a deşeurilor, ţinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implică costuri excesive. Acest sistem trebuie să asigure eliminarea deşeurilor la nivel naţional şi să îşi îndeplinească scopul la nivel local, ţinând seama de condiţiile geografice şi de necesitatea unor instalaţii specifice pentru anumite tipuri de deşeuri.
(2) Sistemul menţionat la alin. (1) trebuie să permită eliminarea deşeurilor prin instalaţii specifice şi prin intermediul celor mai adecvate metode şi tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului."
8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Art. 8. - (1) În vederea diminuării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii autoritatea publică centrală de protecţie a mediului, care este cea mai înaltă autoritate de decizie şi control al gestiunii deşeurilor, va elabora Planul naţional de gestionare a deşeurilor. La elaborarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor se are în vedere ca acesta să conţină:
a) în mod obligatoriu, informaţii referitoare la:
- tipurile, cantităţile şi originea deşeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate;
- măsuri specifice pentru categorii speciale de deşeuri;
- zone şi instalaţii de valorificare sau de eliminare a deşeurilor;
b) după caz, informaţii cu privire la:
- persoanele fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activităţi de gestionare a deşeurilor;
- costurile estimative ale operaţiunilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor;
- măsuri pentru încurajarea colectării, valorificării şi tratării deşeurilor.
(2) Actele normative privind gestionarea deşeurilor urmează să fie elaborate sau modificate în conformitate cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor.
(3) Planul naţional de etapă trebuie să fie supus spre aprobare Guvernului în termen de un an de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Planul naţional definitiv trebuie finalizat în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi supus spre aprobare Guvernului."
9. După articolul 8 se introduc articolele 81 şi 82 cu următorul cuprins:
"Art. 81. - (1) Planul naţional de gestionare a deşeurilor se întocmeşte pe baza planurilor judeţene elaborate de autorităţile teritoriale de protecţie a mediului.
(2) Planurile judeţene se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza planurilor întocmite de consiliile locale şi a planurilor întocmite de producătorii de deşeuri din fiecare judeţ, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Planurile întocmite de consiliile locale şi de producătorii de deşeuri au acelaşi conţinut şi aceeaşi formă ca ale celui naţional.
(3) Autoritatea teritorială de protecţie a mediului solicită completarea şi/sau modificarea planurilor întocmite de consiliile locale şi de producătorii de deşeuri, dacă acestea nu sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1).
(4) Consiliile judeţene coordonează elaborarea planurilor consiliilor locale.
(5) Consiliul judeţean adoptă planul judeţean elaborat de autoritatea teritorială de protecţie a mediului.
(6) Planul judeţean adoptat de consiliul judeţean este transmis de autoritatea teritorială de protecţie a mediului autorităţii publice centrale de protecţie a mediului, în vederea elaborării Planului naţional de gestionare a deşeurilor.
(7) Planul naţional de gestionare a deşeurilor trebuie revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului, fără să se depăşească însă 5 ani. Planurile sunt publice.
Art. 82. - (1) Planurile pentru deşeuri vor furniza măsuri pentru următoarele obiective:
a) diminuarea sau limitarea generării de deşeuri şi a gradului de periculozitate a acestora;
b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deşeurilor;
c) neutralizarea din punct de vedere ecologic a deşeurilor;
d) remedierea siturilor poluate.
(2) Programele pentru managementul activităţilor legate de deşeuri, prevăzute în planuri, vor cuprinde:
a) analiza situaţiei şi prognozarea tipului, proprietăţilor şi cantităţilor de deşeuri generate şi a celor supuse valorificării şi eliminării;
b) obiectivele, etapele şi termenele pentru implementarea programelor;
c) metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor;
d) descrierea metodelor, tehnologiilor şi instalaţiilor de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, precum şi a amplasamentelor destinate acestora;
e) deciziile legate de amenajarea amplasamentelor, aplicarea tehnologiilor şi exploatarea instalaţiilor de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor;
f) resursele pentru implementarea programului;
g) măsuri pentru sprijinirea, încurajarea şi raţionalizarea activităţilor de gestiune legate de deşeuri;
h) coordonarea cu alte programe legate de această activitate;
i) implementarea unui sistem de raportare şi control, de intervenţie imediată, de evaluare a rezultatelor şi de aducere la zi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor.
(3) Planificarea dezvoltării zonelor, cu menţionarea amplasamentelor pentru instalaţiile de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor specificate la alin. (2) lit. c) şi d).
(4) Implicarea publicului şi a organizaţiilor neguvernamentale." 10. Articolul 9 se abrogă.
11. După articolul 9 se introduce secţiunea 11 cu următorul cuprins:
"SECŢIUNEA 11 : Autorizarea activităţilor legate de deşeuri
Art. 91. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile competente completează procedura de autorizare pentru activităţile sociale şi economice cu impact asupra mediului cu procedura specifică activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor.
(2) Operatorii care desfăşoară activităţi de valorificare sau de eliminare a deşeurilor enumerate în anexa nr. IIA şi, respectiv, nr. IIB trebuie să se supună procedurii de autorizare de mediu, specifică pentru aceste activităţi.
(3) Autorizaţiile pentru activităţi care implică colectarea deşeurilor, depozitarea şi tratarea lor vor fi eliberate de:
a) autorităţile teritoriale de protecţie a mediului, pentru deşeuri menajere, deşeuri de producţie şi deşeuri periculoase;
b) autoritatea publică centrală de protecţie a mediului, pentru deşeuri menajere, deşeuri de producţie şi deşeuri periculoase, în cazul în care activităţile se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decât un judeţ;
c) consiliile locale în a căror rază teritorială se desfăşoară activitatea pentru deşeurile de construcţie şi demolări. Consiliile locale pot decide, dacă organizarea gestiunii deşeurilor o cere, ca actele normative care guvernează gestiunea deşeurilor din zona construibilă să poată fi aplicate şi altor zone sau să nu fie aplicate acolo unde schema de transport nu poate fi organizată fără dificultăţi, din pricina căilor de comunicaţii necorespunzătoare, ori acolo unde transportul este impracticabil sau unde numărul de locuinţe implicat este foarte redus. Prefecturile pot recomanda ca actele normative care guvernează gestiunea deşeurilor din zona construibilă să fie aplicate şi altor zone aflate în raza de autoritate locală, în cazul în care este necesară remedierea unei deficienţe majore.
(4) Acordul de mediu pentru realizarea de noi investiţii şi/sau modificarea celor existente pentru selectarea şi amenajarea unor noi amplasamente, construirea instalaţiilor şi aplicarea tehnologiilor, în vederea valorificării şi eliminării deşeurilor, se emite de:
a) autoritatea teritorială de protecţie a mediului, pentru:
- deşeuri menajere;
- deşeuri de producţie;
- deşeuri de construcţie şi demolări;
- deşeuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este de până la 750kg/h;
b) autoritatea centrală de protecţie a mediului, pentru deşeuri menajere, deşeuri de producţie şi deşeuri de construcţie şi demolări, pentru activităţi ce se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decât un judeţ, şi pentru deşeuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este mai mare de 750 kg/h.
(5) Acordurile şi autorizaţiile de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor se emit conform prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată.
(6) Acordul şi/sau autorizaţia de mediu pentru activităţile menţionate la alin. (2), (3) şi (4) se eliberează la cerere şi conţin în mod obligatoriu:
a) activităţile pentru care se solicită autorizarea;
b) tipurile, compoziţia, proprietăţile, cantităţile şi originea deşeurilor;
c) cerinţele tehnice;
d) măsurile de siguranţă care trebuie să fie luate;
e) amplasamentele de valorificare sau de eliminare a deşeurilor;
f) metodele de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor.
(7) Condiţiile de timp, comunicare, refuz, amendare, completare şi suspendare ale autorizaţiei sunt cele stipulate la art. 8 din Legea nr. 137/1995, republicată." 12. Articolul 10 se abrogă.
13. Articolul 11 se abrogă.
14. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Sunt exceptate de la cerinţa autorizării specifice a activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor următoarele unităţi:"
15. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:
"Art. 131. - (1) Costurile aferente activităţilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare a deşeurilor se suportă de:
a) deţinătorul de deşeuri care încredinţează deşeurile unei unităţi specializate;
b) deţinătorul anterior al deşeurilor sau producătorul de produse care generează deşeuri.
(2) Costurile prevăzute la alin. (1) se acoperă:
a) direct sau printr-un contract încheiat cu unităţi specializate în colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deşeurilor;
b) printr-un sistem fiscal de taxe prevăzut în Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu.
(3) Cheltuielile legate de analizarea deşeurilor, de monitorizarea tehnologică proprie şi a factorilor de mediu şi de verificare a datelor declarate se suportă de deţinătorii deşeurilor.
(4) Dacă generatorii de deşeuri sunt necunoscuţi, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului vor fi asumate de persoanele care sunt identificate ca actuali deţinători, până la aflarea săvârşitorului; acesta din urmă va acoperi şi cheltuielile legate de acţiunile actualului deţinător pentru a-l identifica.
(5) Dacă generatorul deşeurilor nu poate fi identificat, persoanele fizice sau juridice ale căror proprietăţi sunt afectate pot primi sprijin financiar din partea autorităţilor locale, iar în cazul în care sunt implicate deşeuri periculoase, din partea Fondului pentru mediu."
16. După articolul 131 se introduce secţiunea 12 cu următorul titlu:
"SECŢIUNEA 12 :Controlul activităţilor legate de deşeuri"
17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
"Art. 14. - Unităţile specificate la art. 12 şi 13 sunt supuse periodic controalelor autorităţilor competente în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea."
18. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:
"Art. 141. - (1) Primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele autorizate de aceştia vor controla:
a) generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora;
b) eliminarea deşeurilor de producţie şi a celor periculoase şi implementarea planului local de gestiune a acestora;
c) facilităţile şi instalaţiile pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi cele pentru eliminarea deşeurilor industriale şi periculoase.
(2) Autorităţile teritoriale de protecţie a mediului inspectează şi iau măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii, ţin evidenţa şi comunică celor interesaţi informaţiile legate de deşeuri.
(3) Autoritatea centrală de protecţie a mediului inspectează şi ia măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii pentru investiţiile şi activităţile ce se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decât un judeţ.
(4) Direcţiile de igienă şi sănătate publică vor exercita controlul sanitar al activităţilor de neutralizare a deşeurilor periculoase.
(5) Autorităţile vamale, cele de control al frontierei şi reprezentanţi ai autorităţii de protecţie a mediului controlează împreună cu alte autorităţi publice centrale şi locale şi iau măsuri pentru asigurarea conformităţii încărcăturilor cu documentele însoţitoare şi pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea condiţiilor de import, export şi tranzit ale deşeurilor."
19. După articolul 141 se introduce capitolul II1 cu următorul cuprins:
"CAPITOLUL II1 : Gestionarea deşeurilor
SECŢIUNEA 1: Colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
Art. 142. - În funcţie de proprietăţi, compoziţie, valoare şi de alte calităţi deşeurile sunt tratate şi transportate astfel încât să nu împiedice utilizarea lor ulterioară şi raţională.
Art. 143. - Depozitarea şi eliminarea deşeurilor în amplasamentele de prospecţiuni geologice sau de exploatări miniere ale zăcămintelor subterane vor fi astfel efectuate încât să nu aducă daune calităţii acestor amplasamente şi să nu provoace daune suplimentare calităţii exploatării, apelor subterane şi peisajului.
Art. 144. - (1) Amplasamentele destinate amenajărilor pentru gestionarea deşeurilor şi construirea instalaţiilor pentru eliminarea deşeurilor sunt stabilite conform planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi dispoziţiilor cuprinse în legile funciare şi în Codul silvic.
(2) Condiţiile generale privind stabilirea amplasamentelor, amenajarea acestora, funcţionarea instalaţiilor pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. 145. - Pentru cazurile în care activităţile de tratare şi eliminare a deşeurilor pe un amplasament trebuie să se întrerupă din diverse motive operatorul activităţii are obligaţia de a prezenta autorităţii de protecţie a mediului o evaluare a impactului activităţii asupra mediului şi de a întocmi un plan de închidere şi urmărire postînchidere a amplasamentului, pentru a fi aprobat de autoritatea de protecţie a mediului, în scopul reconstrucţiei ecologice a zonei.
Art. 146. - Instalaţiile, metodele şi tehnologiile, amplasamentele şi amenajarea acestora pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor trebuie astfel construite şi exploatate încât să nu afecteze mediul şi sănătatea populaţiei.
Art. 147. - În cazul eliminării deşeurilor prin depozitare finală într-un depozit de deşeuri operatorul responsabil de această eliminare are obligaţia să informeze autorităţile competente în momentul în care se atinge circa 75% din capacitatea proiectată a acestuia, pentru a se demara acţiunea de deschidere a unui nou depozit.
Art. 148. - (1) Deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract.
(2) Primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.
Art. 149. - (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă consiliile locale adoptă:
a) taxe, în condiţiile legii, pentru diverse servicii privind gestionarea deşeurilor;
b) reglementări referitoare la procedurile şi condiţiile privind colectarea, inclusiv colectarea selectivă, transportul, transferul, neutralizarea, utilizarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor de construcţie şi de la demolări nepericuloase din perimetrul pe care îl administrează.
(2) Primăriile vor permite deţinătorilor de deşeuri să îşi transporte deşeurile menajere şi de construcţie până la amplasamentele de eliminare corespunzătoare.
Art. 1410. - Deşeurile rezultate din activitatea de transport internaţional de călători se îndepărtează şi se reţin la punctele de ieşire din ţară."
20. Articolele 15 şi 16 se abrogă.
21. După titlul secţiunii I a capitolului III se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:
"Art. 181. - (1) Autorităţile competente întocmesc lista cuprinzând deşeurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Lista se elaborează pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi a constituenţilor acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenţi care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E. Lista cuprinzând deşeurile periculoase, precum şi actualizarea periodică a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
(2) Deşeurile periculoase se identifică şi se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare.
(3) Unităţile care produc, valorifică, colectează sau transportă deşeuri periculoase trebuie să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia situaţiilor menţionate la alin. (4).
(4) În scopul îmbunătăţirii securităţii operaţiunilor de valorificare şi eliminare, amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se poate face numai cu acordul autorităţilor competente şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art. 5.
(5) În situaţiile în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5."
22. La articolul 19, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 19. - Producătorii de deşeuri, precum şi proiectanţii specializaţi în concepţia şi proiectarea activităţilor ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii:"
23. La articolul 19, după litera n) se introduc literele o), p) şi r) cu următorul cuprins:
"o) să ţină evidenţa deşeurilor şi operaţiunilor cu deşeuri în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
p) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deşeuri;
r) să prevadă şi să realizeze măsurile restrictive necesare care trebuie să fie luate după închiderea amplasamentelor şi încheierea activităţilor."
24. După articolul 19 se introduce articolul 191 cu următorul cuprins:
"Art. 191. - Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să implementeze Planul naţional de gestiune a deşeurilor care este stabilit conform art. 8 alin. (1)."
25. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract."
26. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Operatorii de transport specializaţi pentru transportul urban de deşeuri trebuie să fie autorizaţi de autorităţile de protecţie a mediului, după notificarea activităţii de transport, de către autorităţile administraţiei publice locale. În cazul în care se efectuează transporturi interurbane sau internaţionale de deşeuri operatorul de transport rutier trebuie să deţină şi licenţă de transport pentru mărfuri periculoase, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."
27. La articolul 23, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;"
28. La articolul 27, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
"a) să depună separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde există recipiente special destinate acestui scop;
...
c) să valorifice deşeurile combustibile şi degradabile biologic, rezultate în gospodăriile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile să le depună în depozitul final de deşeuri al localităţii."
29. La articolul 28, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 28. - Persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice din a căror activitate rezultă deşeuri, precum şi cele care transportă, elimină, importă, exportă şi execută tranzit de deşeuri, pe lângă obligaţiile menţionate în cuprinsul secţiunilor 1-3 din prezentul capitol mai au şi următoarele obligaţii:"
30. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
"Art. 29. - Importul în România de deşeuri de orice natură, în stare brută sau prelucrată, este interzis, cu excepţia anumitor categorii de deşeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu reglementările dispuse prin acte normative propuse de autoritatea publică centrală de protecţie a mediului şi aprobate de Guvern."
31. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
"Art. 34. - (1) În scopul stimulării investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor, al extinderii activităţilor de gestionare a deşeurilor, prin utilizarea instrumentelor economice şi a pârghiilor specifice economiei de piaţă, Guvernul poate stabili facilităţi fiscale pentru cei care gestionează deşeuri şi, în mod deosebit, pentru cei care valorifică deşeuri.
(2) La propunerea autorităţii centrale de protecţie a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea şi funcţionarea unor instalaţii şi aplicarea de tehnologii destinate tratării şi eliminării deşeurilor pentru care procesarea în sistem centralizat este avantajoasă economic şi rezolvă probleme de mediu la nivel regional sau chiar naţional.
(3) Prin hotărâre a Guvernului se pot nominaliza agenţi economici care fac dovada că au astfel de facilităţi cu echipamente adecvate şi care nu mai reclamă costuri excesive pentru import."
32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
"Art. 35. - Consiliile locale hotărăsc, în condiţiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, în vederea realizării depozitelor şi instalaţiilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor pentru localităţi, ce constituie cauză de utilitate publică."
33. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
"Art. 37. - Guvernul analizează şi garantează, prin Ministerul Finanţelor Publice, în limita plafonului de îndatorare publică externă aprobat şi a prevederilor legii bugetului de stat, împrumuturile şi finanţările externe destinate realizării unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionării deşeurilor."
34. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL VI: Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale"
35. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 38. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă autoritatea competentă căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi în ceea ce priveşte regimul deşeurilor este Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei Publice, consiliile locale şi judeţene."
36. La articolul 39, partea introductivă şi literele a), c), g) şi h) vor avea următorul cuprins:
"Art. 39. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului are următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) elaborează, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Strategia naţională pentru gestionarea deşeurilor şi Planul naţional pentru gestionarea deşeurilor;
...
c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor, elaborate de celelalte autorităţi publice;
...
g) organizează, împreună cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, programe de instruire şi educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;
h) reglementează, împreună cu celelalte autorităţi publice, activitatea de import, export şi tranzit al deşeurilor."
37. La articolul 40, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:
"Art. 40. - Ministerul Sănătăţii şi Familiei are următoarele atribuţii:
...
b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate de la unităţile sanitare de asistenţă medicală, de cercetare medicală şi învăţământ medical de stat şi privat şi asigură condiţiile de aducere la îndeplinire a acestora;"
38. La articolul 41, alineatul (1) partea introductivă, literele a), b), precum şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor are următoarele atribuţii:
a) elaborează strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale, de reconstrucţie ecologică şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a acestora de către agenţii economici;
b) participă la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deşeuri industriale, precum şi pentru operaţiunile de reciclare şi de valorificare a acestor deşeuri, cu avizul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului;
................................................................................................
(2) Ministerul Afacerilor Externe reglementează importurile şi exporturile de deşeuri prin eliberarea licenţelor de import-export pentru deşeurile supuse licenţierii."
39. La articolul 42, partea introductivă şi literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
"Art. 42. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are următoarele atribuţii:
...
b) participă, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor menajere;
c) organizează şi realizează, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, sisteme de gestionare a deşeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general şi amenajare a teritoriului, şi urmăreşte realizarea proiectelor din acest domeniu;"
40. La articolul 42, după litera d) se introduc literele e), f) şi g) cu următorul cuprins:
"e) participă la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare şi urmăreşte realizarea acestora de către agenţii economici aflaţi în subordinea sau în coordonarea sa;
f) participă la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare;
g) participă la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activităţii de transport al deşeurilor."
41. La articolul 43, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:
"Art. 43. - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are următoarele atribuţii:
...
b) participă la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din agricultură şi din industria alimentară."
42. Articolul 44 se abrogă.
43. La articolul 45, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 45. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are următoarele atribuţii:"
44. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
"Art. 46. - Ministerul de Interne sprijină autorităţile publice în îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a altor prevederi legale referitoare la deşeuri."
45. La articolul 47, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor provenite din domeniul militar şi asigură condiţiile necesare pentru realizarea acestora;"
46. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
"Art. 48. - Ministerul Administraţiei Publice are următoarele atribuţii:
a) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală;
b) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi sprijină administraţia publică locală pentru aplicarea acestora."
47. La articolul 49, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 49. - Primarii şi consiliile locale au următoarele obligaţii şi atribuţii:"
48. După partea introductivă a articolului 49 se introduce punctul 1 cu următorul cuprins:
"1. urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 8, şi asigură curăţenia localităţilor prin:"
49. La articolul 49, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizată a colectării selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi depozitare finală;"
50. La articolul 49, după litera h) se introduc punctele 2, 3 şi 4 cu următorul cuprins:
"2. aprobă studii şi prognoze orientative privind gestionarea deşeurilor; 3. hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor; 4. acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului."
51. După articolul 49 se introduce articolul 491, cu următorul cuprins:
"Art. 491. - Consiliile judeţene au următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor;
b) acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică în elaborarea planurilor locale de gestiune a deşeurilor;
c) adoptă planurile privind gestiunea deşeurilor;
d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor;
e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;
f) urmăresc şi asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
52. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
"Art. 50. - În scopul îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul gestionării deşeurilor, pentru coordonarea activităţilor şi promovarea unor acţiuni eficiente în acest domeniu, precum şi pentru realizarea unei bune colaborări între autorităţile competente responsabile de gestionarea deşeurilor, în cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului se constituie Direcţia generală de deşeuri şi substanţe chimice periculoase."
53. La articolul 51, partea introductivă a punctului 1 şi litera b) vor avea următorul cuprins:
"1. cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:
...
b) nerespectarea prevederilor Planului naţional de gestionare a deşeurilor;"
54. La articolul 51, după litera d) a punctului 1, se introduc literele e)-l), cu următorul cuprins:
"e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrărilor, dotărilor şi măsurilor destinate reducerii cantităţii de deşeuri produse, colectării şi colectării selective, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;
f) realizarea de lucrări şi desfăşurarea de activităţi care au ca obiect deşeurile, fără aprobările legale;
g) producerea de deşeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse şi ambalaje, care depăşesc necesităţile de producţie, de consum şi de desfacere;
h) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului;
i) omiterea prezentării publice a proiectelor de investiţii pentru eliminarea finală a deşeurilor;
j) acceptarea la depozitare a deşeurilor urbane şi periculoase fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare;
k) nerespectarea prevederilor acordului şi/sau autorizaţiei de mediu pentru instalaţiile şi tehnologiile de eliminare finală a deşeurilor;
l) neanunţarea autorităţii teritoriale de protecţie a mediului şi a comisiei de apărare împotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalaţiile de eliminare finală a deşeurilor."
55. La articolul 51, punctul 2 se abrogă.
56. La articolul 51, punctul 3 va avea următorul cuprins:
"3. cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin primarilor şi consiliilor locale, după caz, conform art. 49;"
57. La articolul 51, după punctul 3 se introduce punctul 4 cu următorul cuprins:
"4. cuantumul amenzilor contravenţionale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului."
58. La articolul 53, după litera e) a alineatului (1) se introduc literele f)-h) cu următorul cuprins:
"f) introducerea în ţară a unor deşeuri în scopul depozitării finale;
g) acceptarea de către deţinătorii de depozite, la depozitare, a unor deşeuri care au fost importate fără acord sau autorizaţie de mediu;
h) continuarea activităţii de eliminare finală a deşeurilor după expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei de către autoritatea teritorială de protecţie a mediului."
59. La articolul 54 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:
"3. condiţiile pentru transportul deşeurilor."
60. Anexa nr. I A va avea următorul cuprins:
"ANEXA Nr. I A
SEMNIFICAŢIA
unor termeni în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă
• ciclu de viaţă al produsului - intervalul de timp cuprins între data de fabricaţie a unui produs şi data când acesta devine deşeu;
• colectare - strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporară) a deşeurilor, în vederea transportului lor;
• deponii - material rezultat prin decopertarea solului în urma excavaţiilor;
• deşeu - orice substanţă sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, pe care deţinătorul le aruncă, are intenţia sau obligaţia de a le arunca;
• deşeuri menajere - deşeuri provenite din activităţi casnice sau asimilabile cu acestea şi care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localităţi;
• deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeuri provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;
• deşeuri periculoase - deşeurile menţionate la art. 181 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. IC, şi constituenţii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenţi care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E;
• deţinător - producătorul de deşeuri sau persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente ori persoana juridică care are deşeuri în posesia sa. Se consideră deţinător şi persoana care transportă deşeuri, pe toată durata transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte persoane;
• eliminare - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. IIA;
• gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora;
• operator - orice persoană fizică sau juridică învestită cu atribuţii şi responsabilităţi în activităţi autorizate în domeniul gestiunii deşeurilor;
• producător - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente sau persoană juridică din a cărei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care a efectuat operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri;
• reutilizare - orice operaţiune prin care ambalajul care a fost conceput şi proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului său de viaţă un număr minim de parcursuri sau rotaţii este reumplut sau reutilizat pentru acelaşi scop pentru care a fost conceput;
• reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
• titularul proprietăţii - administratorul sau deţinătorul cu titlu al unei proprietăţi ori arendaşul care deţine proprietatea în urma unui contract de arendare sau de locaţie. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la deţinătorii proprietăţii se vor aplica în egală măsură responsabililor cu întreţinerea drumurilor publice, proprietarilor căilor ferate, deţinătorilor micilor porturi şi ai zonelor de recreare în aer liber;
• tranzit - transportul pe teritoriul naţional de la o graniţă la alta, cu staţionări de scurtă durată, exclusiv cu caracter tehnic şi fără modificarea cantităţii confirmate prin sigiliul vamal;
• tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;
• valorificare - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B;
• zonă construibilă - suprafaţă pentru care s-a elaborat şi s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de construcţie pentru o clădire sau un magazin, dar şi o suprafaţă în perimetrul căreia construcţiile sunt sistate pe durata elaborării planului de urbanizare sau a planului deconstrucţie."
61. Anexa nr. I B va avea următorul cuprins:
" ANEXA Nr. I B
CATEGORII
de deşeuri

1. reziduuri de producţie sau de consum nespecificate la poziţiile următoare;
2. produse în afara specificaţiilor tehnice;
3. produse cu termenul de valabilitate expirat;
4. materiale împrăştiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat în urma accidentului;
5. materiale provenite de la construcţii, demolări, amenajări în spaţii construite etc.;
6. materiale contaminate sau impurificate în urma unei acţiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operaţiunile de curăţare, materiale de ambalare, containere etc.);
7. obiecte consumabile şi părţi ale acestora (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizaţi etc.);
8. substanţe devenite improprii utilizării (de exemplu: acizi contaminaţi, solvenţi contaminaţi, amestec de săruri epuizate etc.);
9. reziduuri de la procesele industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.);
10. reziduuri de la procesele de combatere a poluării (nămoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprăfuire, filtre uzate etc.);
11. reziduuri de fabricaţie/finisare (de exemplu: aşchii de la strunjire sau frezare etc.);
12. reziduuri de la extracţia şi prelucrarea materiilor prime (de exemplu: reziduurile de la exploatările miniere sau petroliere etc.);
13. materiale contaminate (de exemplu: uleiuri contaminate cu PCB etc.);
14. toate materialele, substanţele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege;
15. produse pe care deţinătorul nu le mai utilizează (de exemplu: reziduuri din agricultură, menajere, din birouri, activităţi comerciale etc.);
16. materiale, substanţe sau produse contaminate care rezultă din acţiunile de remediere a solului;
17. toate materialele, substanţele sau produsele incluse în categoriile de mai sus."
62. Anexa nr. I C va avea următorul cuprins:
" ANEXA Nr. I C
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE
de deşeuri periculoase

A. Deşeuri care prezintă una dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E şi care constau în:
1. deşeuri anatomice, deşeuri spitaliceşti sau alte deşeuri clinice;
2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;
3. conservanţi pentru lemn;
4. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;
5. reziduuri de substanţe refolosite ca solvenţi;
6. substanţe organice halogenate, neutilizate ca solvenţi, cu excepţia materialelor polimerizate inerte;
7. amestecuri de săruri ce conţin cianuri;
8. uleiuri minerale şi substanţe uleioase;
9. amestecuri sau emulsii de uleiuri şi hidrocarburi, cu/în apă;
10. substanţe conţinând PCB (bifenilpolicloruraţi) sau PCT (trifenilpolicloruraţi);
11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;
12. cerneluri, coloranţi, pigmenţi, vopsele, grunduri, lacuri;
13. răşini, latex, plastifianţi, cleiuri/adezivi;
14. substanţe chimice rezultate din activităţi de cercetare, dezvoltare sau învăţământ, care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune că sunt periculoase;
15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;
16. substanţe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;
17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policloruraţi;
18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.
B. Deşeuri care conţin unul dintre constituenţii cuprinşi în anexa nr. I D şi care au proprietăţile descrise în anexa nr. I E, constând în:
19. săpun, grăsimi, ceară de natură animală sau vegetală;
20. substanţe organice nehalogenate, neutilizabile ca solvenţi;
21. substanţe anorganice, fără metale sau compuşi metalici;
22. cenuşă şi/sau zgură;
23. sol, nisip, argilă, inclusiv material din dragare;
24. amestecuri de săruri fără cianuri;
25. prafuri şi pulberi metalice;
26. catalizatori uzaţi;
27. lichide sau nămoluri conţinând metale ori compuşi metalici;
28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluării (praful reţinut în sacii filtrelor de aer), cu excepţia celor prevăzute la pct. 29, 30 şi 33;
29. nămoluri de la scrubere;
30. nămoluri de la staţiile de tratare a apei;
31. reziduuri de decarbonatare;
32. reziduuri de schimbători de ioni;
33. nămoluri de la staţiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosinţă agricolă;
34. reziduuri de la spălarea/curăţarea rezervoarelor şi/sau a echipamentelor;
35. echipamente contaminate;
36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror conţinut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;
37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;
38. uleiuri vegetale;
39. materiale rezultate din colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi care prezintă una dintre caracteristicile menţionate în anexa nr. I E;
40. orice alte deşeuri care conţin unul dintre constituenţii cuprinşi în anexa nr. I D şi oricare dintre proprietăţile înscrise în anexa nr. I E."
63. Anexa nr. I D va avea următorul cuprins:
" ANEXA Nr. I D
CONSTITUENŢI
ai deşeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E

1. beriliu; compuşi ai beriliului;
2. compuşi ai vanadiului;
3. compuşi ai cromului hexavalent;
4. compuşi ai cobaltului;
5. compuşi ai nichelului;
6. compuşi ai cuprului;
7. compuşi ai zincului;
8. arseniu; compuşi ai arseniului;
9. seleniu; compuşi ai seleniului;
10. compuşi ai argintului;
11. cadmiu; compuşi ai cadmiului;
12. compuşi ai staniului;
13. antimoniu; compuşi ai antimoniului;
14. teluriu; compuşi ai teluriului;
15. compuşi ai bariului, cu excepţia sulfatului de bariu;
16. mercur; compuşi ai mercurului;
17. taliu; compuşi ai taliului;
18. plumb; compuşi ai plumbului;
19. sulfuri anorganice;
20. compuşi anorganici ai fluorului, cu excepţia fluorurii de calciu;
21. cianuri anorganice;
22. următoarele metale alcaline sau alcalino-pământoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în formă necombinată;
23. soluţii acide sau acizi în formă solidă;
24. soluţii bazice sau baze în formă solidă;
25. azbest (praf şi fibre);
26. fosfor; compuşi ai fosforului, cu excepţia fosfaţilor minerali;
27. carbonili ai metalelor;
28. peroxizi;
29. cloraţi;
30. percloraţi;
31. azide;
32. PCB (bifenilpolicloruraţi) şi/sau PCT (trifenilpolicloruraţi);
33. compuşi farmaceutici sau veterinari;
34. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;
35. substanţe infecţioase;
36. creozoturi;
37. izocianaţi; tiocianaţi;
38. cianuri organice;
39. fenoli; compuşi ai fenolului;
40. solvenţi halogenaţi;
41. solvenţi organici, cu excepţia solvenţilor halogenaţi;
42. compuşi organohalogenaţi, cu excepţia materialelor polimerizate inerte şi a altor substanţe care sunt cuprinse în prezenta anexă;
43. compuşi aromatici; compuşi organici policiclici şi heterociclici;
44. amine alifatice;
45. amine aromatice;
46. eteri;
47. substanţe cu caracter exploziv, cu excepţia celor cuprinse în alt punct din anexă;
48. compuşi organici cu sulf;
49. orice compus din familia dibenzofuranilor policloruraţi;
50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;
51. hidrocarburi şi compuşi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinşi la alt punct din prezenta anexă."
64. Anexa nr. I E va avea următorul cuprins:
" ANEXA Nr. I E
PROPRIETĂŢI
ale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoase

H1. explozive - substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul;
H2. oxidante - substanţe şi preparate care produc reacţii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu cele inflamabile;
H3.A. foarte inflamabile:
- substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 210C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);
- substanţe şi preparate care se pot încălzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, fără adaos de energie suplimentară;
- substanţe solide şi preparate care iau foc cu uşurinţă la contactul cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere;
- substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normală;
- substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze uşor inflamabile în cantităţi periculoase;
H3.B. inflamabile - substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 210C şi mai mic sau egal cu 550C;
H4. iritante - substanţe şi preparate necorosive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamaţii;
H5. nocive - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;
H6. toxice - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetrează pielea, pot provoca vătămări serioase, acute sau cronice ale sănătăţii şi chiar moartea;
H7. cancerigene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidenţă a acestuia;
H8. corosive - substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu acestea;
H9. infecţioase - substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producând boli omului sau altor organisme vii;
H10. teratogene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora;
H11. mutagene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora;
H12. substanţe şi preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;
H13. substanţe şi preparate capabile ca, după depozitare, să producă pe diferite căi altă substanţă (de exemplu, levigat), care posedă una dintre caracteristicile prezentate mai sus;
H14. ecotoxice - substanţe şi preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului."
65. Anexa nr. II A va avea următorul cuprins:
" ANEXA Nr. II A
OPERAŢIUNI
de eliminare a deşeurilor

1. depozitarea pe sol şi în subsol (de exemplu: depunerea în depozite de gunoi);
2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu: biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate pe sol);
3. injectarea în subteran (de exemplu: injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau în straturi geologice);
4. descărcarea pe suprafeţe (de exemplu: descărcarea de deşeuri lichide sau de nămoluri în depresiuni, iazuri sau lagune);
5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu: dispunerea în celule etanşe separate, acoperite şi izolate unele de celelalte şi de mediu);
6. evacuarea deşeurilor solide în apele interioare de suprafaţă şi subterane;
7. evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin;
8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă în final compuşi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la pct. 1-12;
9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă în final compuşi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);
10. incinerare pe sol;
11. incinerare pe mare;
12. stocare permanentă (de exemplu, introducerea de containere cu deşeuri într-o mină);
13. amestecare, înainte de a se încadra în oricare dintre operaţiunile menţionate la pct. 1-12;
14. reambalare înainte de a se încadra în oricare dintre operaţiunile menţionate la pct. 1-13;
15. stocarea înainte de efectuarea oricărei operaţiuni menţionate la pct. 1-14, cu excepţia depozitării temporare, înaintea colectării, pe zona de producere."
66. Anexa nr. II B va avea următorul cuprins:
" ANEXA Nr. II B
OPERAŢIUNI
de valorificare a deşeurilor

1. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;
2. reciclarea sau recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi;
3. reciclarea sau recuperarea metalelor sau compuşilor metalici;
4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;
5. regenerarea acizilor sau bazelor;
6. valorificarea produselor folosite la captarea poluanţilor;
7. valorificarea produselor din catalizatori;
8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora;
9. recuperarea sau regenerarea solvenţilor;
10. împrăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie ecologică, inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare biologică;
11. utilizarea deşeurilor obţinute în urma oricărei operaţiuni menţionate la pct. 1-10;
12. schimb de deşeuri între deţinători, pentru a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate la pct. 1-11;
13. stocarea de deşeuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere."
Art. II
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare."
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 25 iulie 2001

ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014 


În baza prevederilor art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

ART. I 
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar şi documentat pentru contribuţiile şi taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice şi persoane juridice, pentru contribuţiile şi taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul mediului
şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb


Bucureşti, 20 februarie 2014.
Nr. 192.

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 578/2006)


METODOLOGIE
de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

CAP. I 
Prevederi generale

ART. 1 
Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor pe care contribuabilii trebuie să le declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.
ART. 2 
Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, care datorează sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3 
Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în text este cea prevăzută în anexă.

CAP. II 
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 4 
Sunt obligaţi la plata contribuţiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, generatorii deşeurilor, respectiv deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector şi/sau de valorificator autorizat în condiţiile legii.
ART. 5 
Obligaţia de a calcula, de a reţine, de a declara şi de a vira la Fondul pentru mediu contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deşeuri metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, revine operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor.
ART. 6 
Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, se reţine prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu în termenul legal pentru virarea impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă.
ART. 7 
Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deşeurilor, respectiv de către deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane juridice, către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de factură, cu evidenţierea distinctă a contribuţiei de 3% şi cu reţinerea acesteia.
ART. 8 
Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deşeurilor, respectiv de către deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizice, către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de facturăaadeverinţă de primire şi plată, cu reţinerea contribuţiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vânzătorului de deşeuri.
ART. 9 
Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase şi a bunurilor destinate dezmembrării, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
ART. 10 
(1) În cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor devin deţinători de deşeuri metalice feroase şi neferoase, prin activitatea de dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie, au obligaţia de a plăti contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu în cazul vânzării acestora.
(2) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă preţul mediu de achiziţie al deşeurilor metalice feroase şi neferoase din luna precedentă dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, înmulţit cu cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase rezultată din activitatea de dezmembrare şi/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziţie.
(3) În cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor nu pot stabili preţul mediu de achiziţie al deşeurilor metalice feroase şi neferoase pentru luna precedentă dezmembrării şi/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, acesta este cel de la data dezmembrării şi/sau a casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.
ART. 11 
Contribuţia la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.
ART. 12 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 7 şi 18 din anexă.

CAP. III 
Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 13 
(1) Operatorii economici deţinători de surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul şi pentru substanţele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul operatorilor economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi au înregistrări ale măsurătorilor efectuate recunoscute de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x V,

unde:
T - suma datorată la Fondul pentru mediu;
Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;
V - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 14 
(1) Pentru operatorii economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:
T - suma datorată la Fondul pentru mediu;
Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);
Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă de surse staţionare se calculează după următoarea formulă:

Q = f x A,

unde:
Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme;
f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcţie de proces;
A - cantitatea de combustibil, materii prime şi materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcţie de tipul de proces.
(3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR, US EPAaaP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.
(4) Factorul de emisie "f" stabilit de comun acord cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului poate fi revizuit în funcţie de intervenţiile asupra instalaţiei şi/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.
(5) În cazul existenţei unor diferende între operatorul economic şi agenţia judeţeană pentru protecţia mediului referitor la factorul de emisie "f", acesta se validează de către o terţă parte, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului sau un alt institut cu competenţă în acest domeniu, pe cheltuiala operatorului economic.
ART. 15 
Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă provenite de la sursele staţionare, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.
ART. 16 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 10, 17 şi 22 din anexă.

CAP. IV 
Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 17 
Operatorii economici utilizatori de noi terenuri au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxele pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 18 
Taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru acele terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile din categoriile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 19 
Taxele pentru depozitarea deşeurilor valorificabile se declară şi se plătesc anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, de către operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile.
ART. 20 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 7 şi 17 din anexă.

CAP. V 
Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 21 
Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, revine următorilor operatori economici:
a) care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;
c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională;
d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.
ART. 22 
(1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.
(2) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:
a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi din aluminiu;
b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;
c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21 din materialul respectiv;
d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie suplimentar faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităţilor pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21 din materialul respectiv.
(3) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menţionate la alin. (2).
(4) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o singură dată cantităţile nerealizate pentru fiecare componentă.
Formula matematică de calcul este:

Contribuţia = Max([(QPET * RPET - qPET) + (QAl * RAl - qAl)]; Σ(Qi * Ri - qri); (Qt * R - Σqri); (Qt * V - Σqvi)) * 2,

unde:
QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă pe piaţa naţională;
QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piaţa naţională;
RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din PET;
RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din aluminiu;
Qi - cantitatea de ambalaje din materialul i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi lemn pentru care există obligaţia de plată;
Ri - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru materialul de ambalare i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi lemn;
Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21;
R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;
V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;
qPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din PET;
qAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deşeurilor de ambalaje din aluminiu;
qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul i, respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;
qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul i, respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, prin orice operaţie, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.
(5) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, includ şi cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.
(6) Dacă în formula prevăzută la alin. (4) o diferenţă are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).
(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată suplimentar faţă de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.
(8) Cantitatea de deşeuri de ambalaje generată într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă, respectiv cu cantitatea de ambalaje de desfacere distribuită pentru prima dată pe piaţa naţională în anul respectiv.
(9) Operatorii economici care folosesc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit şi să înregistreze în evidenţele contabile valoarea acestuia pentru respectivele ambalaje. Neaplicarea sistemului depozit duce la impunerea respectivelor ambalaje la fiecare introducere pe piaţa naţională.
(10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror valoare nu este evidenţiată distinct în documente şi care se returnează furnizorilor externi, înregistrarea în evidenţele contabile se face prin atribuirea unei valori de garanţie.
ART. 23 
Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care realizează obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:
a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21;
b) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje produse, precum şi cantităţile de ambalaje preluate/colectate de pe piaţa naţională şi încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, excluzând deşeurile de producţie;
c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe fiecare tip de material pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;
d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21.
ART. 24 
Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care realizează obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, pentru:
a) cantităţile de ambalaje/deşeuri de ambalaje proprii produse/preluate/colectate de pe piaţa naţională;
b) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie prin mijloace proprii;
c) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii încredinţate, în baza unui contract, unui operator economic valorificator sau unui operator economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;
d) cantităţile de deşeuri de ambalaje proprii din lemn încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;
e) trasabilitatea deşeurilor de ambalaje proprii, pe tip de material, de la producătorul de deşeuri până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic/persoana fizică ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.
ART. 25 
(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie este necesar ca:
a) deşeurile de ambalaje prevăzute la art. 24 să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare contabilă justă, evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje făcându-se cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; şi
b) cantităţile de deşeuri de ambalaje menţionate la art. 24 lit. c) să facă obiectul unei tranzacţii cumulative, respectiv:
- tranzacţie de vânzare-cumpărare deşeuri de ambalaje de la operatorii economici prevăzuţi la art. 24 către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;
- tranzacţie de prestare de servicii de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie către operatorii economici prevăzuţi la art. 24. Facturarea serviciilor de valorificare deşeuri de ambalaje prestate se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor deşeuri de ambalaje pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 24;
c) cantităţile de deşeuri de ambalaje menţionate la art. 24 lit. d) să se regăsească în facturi de vânzare;
d) pentru deşeurile de ambalaje menţionate la art. 24 lit. c) care nu pot face obiectul unei tranzacţii de vânzare-cumpărare în lipsa unei cereri de piaţă, pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, este necesar ca respectivele deşeuri să facă obiectul atât al unei prestări de servicii de preluare a deşeurilor, cât şi al unei prestări de servicii de valorificare deşeuri de ambalaje, ambele prestate de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.
(2) Operaţia de valorificare care se recunoaşte este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de mediuaautorizaţiei integrate de mediu deţinute de către operatorul economic până la care se face dovada trasabilităţii prin înregistrări contabile.
ART. 26 
Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje prin contract încheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi:
a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21;
b) să obţină lunar de la operatorul economic cu care au încheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie în numele lui, care să cuprindă şi denumirea şi codul operaţiei de valorificare;
c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21, totale şi pe fiecare tip de material, cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;
d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21.
ART. 27 
(1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 26 şi operatorul economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, numai cantităţile de ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti potrivit art. 21 începând cu luna în care a fost încheiat contractul.
(2) La data semnării contractului pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, operatorii economici prevăzuţi la art. 21 trebuie să fie înregistraţi ca şi contribuabili la Fondul pentru mediu în ceea ce priveşte contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document obligatoriu la încheierea contractului.
(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje sunt luate în considerare numai cantităţile de deşeuri de ambalaje contractate de operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu operatori economici care colectează deşeuri de ambalaje direct de la producătorii iniţiali de deşeuri şi pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile şi documente justificative, până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie, după cum urmează:
a) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităţilor;
b) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze deşeuri de ambalaje prin achiziţie de la populaţie;
c) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la distribuitori şi comercianţi în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze astfel de deşeuri;
d) cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care a încheiat contractul cu operatorul economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 25.
ART. 28 
(1) Operatorii economici care colectează deşeuri de ambalaje pentru operatorii economici autorizaţi potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în documentele contabile de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje.
(2) În lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind justificate şi nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje.
(3) Operaţia de valorificare care se recunoaşte este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de mediuaautorizaţiei integrate de mediu de către operatorul economic până la care se face dovada trasabilităţii.
ART. 29 
(1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro
(3) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de ambalaje introduse/distribuite pe piaţa naţională pe tip de material, cantităţile valorificate prin reciclare şi cantităţile valorificate prin alte operaţii de valorificare decât reciclarea sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.
ART. 30 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţiile termenilor utilizaţi sunt prevăzute la pct. 1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 şi 27 din anexă.

CAP. VI 
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 31 
Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora.
ART. 32 
Substanţele pentru care se datorează contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu prin actele normative specifice în vigoare.
ART. 33 
(1) Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu în cazul producătorilor interni reprezintă valoarea de vânzare a substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
(2) În cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării ori consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
ART. 34 
Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

CAP. VII 
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 35 
Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea de vânzare a acestora.
ART. 36 
Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% la Fondul pentru mediu reprezintă valoarea de vânzare a masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
ART. 37 
Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă şi/sau materialele lemnoase obţinute.
ART. 38 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 14 şi 15 din anexă.

CAP. VIII 
Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 39 
Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg de anvelopă introdusă pe piaţa naţională.
ART. 40 
(1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de gestionare a anvelopelor uzate.
(2) Plata se face pentru diferenţa dintre cantităţile aferente obligaţiilor anuale de gestionare şi cantităţile realizate efectiv.
(3) Obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se pot realiza de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilităţii către un operator economic, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 41 
(1) Obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în mod individual, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, prin:
a) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităţilor introduse de operatorii economici pe piaţa naţională în anul precedent, şi reutilizarea, refolosirea ca atare, reşaparea, reciclarea şi/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantităţi de anvelope uzate colectate;
b) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităţilor introduse de operatorii economici pe piaţa naţională în anul precedent, şi încredinţarea acestora, în baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizează, le refoloseşte ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică, inclusiv termoenergetic, după caz.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, în mod individual, trebuie să dovedească realizarea acestora prin documente financiar-contabile şi documente justificative, din care să rezulte:
a) cantităţile de anvelope uzate preluate/colectate de pe piaţă;
b) cantităţile de anvelope uzate încredinţate, în baza unui contract încheiat în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;
c) cantităţile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, precum şi metoda utilizată;
d) trasabilitatea anvelopelor uzate de la lit. a)-c), de la operatorii economici prevăzuţi la art. 39 care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual până la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic ce deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.
(3) Pentru a putea fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor de gestionare este necesar ca:
a) anvelopele uzate prevăzute la alin. (2) să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare contabilă justă, evidenţa gestiunii anvelopelor uzate făcându-se cu respectare prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
b) cantităţile de anvelope uzate menţionate la alin. (2) lit. b) să facă obiectul următoarelor tranzacţii cumulative:
- tranzacţie de vânzare-cumpărare anvelope uzate de la operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual, către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;
- tranzacţie de prestare de servicii de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie către operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual. Facturarea serviciilor de valorificare anvelope uzate prestate se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor anvelope uzate pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 39 care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate în mod individual;
c) pentru anvelopele uzate menţionate la alin. (2) lit. b) care nu pot face obiectul unei tranzacţii de vânzare-cumpărare în lipsa unei cereri de piaţă, pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor de gestionare, este necesar ca respectivele deşeuri să facă obiectul atât al unei prestări de servicii de preluare a deşeurilor, după caz, cât şi al unei prestări de servicii de valorificare anvelope uzate, ambele prestate de către operatorul economic valorificator sau operatorul economic care deţine o instalaţie de incinerare cu recuperare de energie.
ART. 42 
Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea în mod individual a obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligaţi:
a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent;
b) să stabilească lunar cantităţile de anvelope preluate/colectate de pe piaţa naţională şi încredinţate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică termoenergetic, după caz;
c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;
d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piaţa naţională.
ART. 43 
Operatorii economici prevăzuţi la art. 39, care au optat pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligaţi:
a) să stabilească lunar cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent;
b) să obţină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situaţia cantităţilor de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum şi metoda utilizată;
c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;
d) să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.
ART. 44 
(1) La data semnării contractului de transferare a responsabilităţii privind realizarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici prevăzuţi la art. 38 trebuie să fie înregistraţi drept contribuabili la Fondul pentru mediu în ceea ce priveşte taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu.
(2) Evidenţa gestiunii anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 170/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, precum şi a prevederilor contabile prevăzute în Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 45 
(1) Operatorii economici care colectează anvelope uzate pentru operatorii economici autorizaţi conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 sunt obligaţi să menţioneze în contracte şi în facturi dacă încredinţarea se face în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.
(2) În lipsa menţiunii prevăzute la alin. (1), cantităţile respective nu sunt considerate ca fiind justificate şi nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.
ART. 46 
Cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic peste obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligaţiile aferente altor ani.
ART. 47 
(1) Contribuţia pentru introducerea pe piaţa naţională a anvelopelor noi şi/sau uzate destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obligaţiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piaţa naţională în anul precedent, diminuate cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic şi contribuţia stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 2 lei/kg.
(2) Pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Taxa = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2,

unde:
Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introdusă pe piaţa naţională în anul precedent;
Ob - obligaţia anuală de gestionare a anvelopelor conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004;
Qrealizat - cantitatea de anvelope gestionate în anul de raportare.
ART. 48 
(1) Programul informatic de asistenţă privind completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro
(3) Programul informatic de asistenţă are ca date de intrare cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională în anul precedent şi cantităţile gestionate în perioada de raportare - cantităţile reutilizate, refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau valorificate termoenergetic.
ART. 49 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 3, 4, 5, 7, 11, 12, 17, 18, 23 şi 27 din anexă.

CAP. IX 
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 50 
(1) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare.
(2) La semnarea şi/sau reînnoirea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, gestionarii trebuie să prezinte certificat de atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, care să certifice că operatorul economic care urmează să gestioneze fondul de vânătoare nu figurează cu obligaţii de plată restante către bugetul Fondului pentru mediu.
(3) Contribuţia de 3% la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.

CAP. X 
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 51 
Obligaţia de a calcula şi de a plăti contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.
ART. 52 
(1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile trimise spre depozitare, denumit în continuare obiectiv anual, raportat la cantitatea totală de deşeuri municipale şi asimilabile colectată.
(2) Deşeurile care fac obiectul alin. (1) sunt deşeurile municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat.
ART. 53 
(1) Unităţile administrativ-teritoriale care organizează serviciul public de salubrizare pot opta, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru una din următoarele modalităţi:
- gestiune directă;
- gestiune delegată, prin contractarea unui operator economic de salubritate.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale care au organizat serviciul public de salubrizare au obligaţia ca, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea:
a) să stabilească pentru anul precedent cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile colectate, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, cantităţile din respectivele deşeuri încredinţate spre valorificare pentru fiecare tip de deşeu/material şi operaţia de valorificare, precum şi cantităţile corespunzătoare obiectivului anual;
b) să calculeze, să declare şi să plătească suma datorată pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivului anual şi cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţate spre valorificare.
ART. 54 
Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubrizare au obligaţia ca, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea:
a) să stabilească pentru anul precedent obiectivul anual prin aplicarea procentului de 15% la cantităţile de deşeuri municipale generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii corespunzător mediului urban/rural;
b) să calculeze, să declare şi să plătească suma datorată pentru obiectivul anual stabilit.
ART. 55 
(1) În cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile se cântăresc la colectare, obiectivul anual se calculează prin aplicarea cotei de 15% la cantitatea anuală colectată.
(2) În cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile nu se cântăresc la colectare, dar se cântăresc la depozitare, obiectivul anual se calculează ca 3/17 din cantitatea anuală depozitată.
(3) În cazul în care deşeurile municipale şi asimilabile nu se cântăresc nici la colectare şi nici la depozitare, obiectivul anual se calculează ca 3/17 din volumul anual de deşeuri municipale şi asimilabile depozitate înmulţit cu densitatea medie a acestora prevăzută în regulamentul de salubritate în vigoare la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
ART. 56 
Contribuţia se calculează, după caz, prin:
a) înmulţirea cu 100 lei a diferenţei, exprimată în tone, cu două zecimale, dintre cantităţile corespunzătoare obiectivului anual şi cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţate spre valorificare;
b) înmulţirea cu 100 lei a obiectivului, calculat în tone, cu două zecimale, calculat potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor corespunzător mediului urban/rural, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubritate.
ART. 57 
(1) Unităţile administrativ-teritoriale care au organizat serviciul public de salubrizare trebuie să dovedească realizarea obiectivului anual prin întocmirea situaţiilor, în baza documentelor justificative şi a documentelor financiar-contabile, după cum urmează:
a) situaţia lunară privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile depozitată în decursul anului;
b) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, încredinţată lunar spre valorificare, pe tip de deşeu/material, operatorul economic valorificator şi operaţia de valorificare;
c) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile, inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat, încredinţată lunar spre incinerare şi operatorul economic care efectuează operaţia de incinerare;
d) situaţia privind cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile încredinţată lunar spre eliminare prin alte operaţii decât depozitare, operaţia de eliminare şi operatorul economic care efectuează operaţia respectivă.
(2) Pentru a lua în calcul la realizarea obiectivului anual cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile valorificate prin operaţia R13 - stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere - prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale trebuie să deţină documente care să dovedească valorificarea deşeurilor respective şi operaţia de valorificare pentru care acestea au fost stocate.
ART. 58 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 7, 8, 9, 20, 26 şi 27 din anexă.

CAP. XI 
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 59 
Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, după cum urmează:
a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România;
b) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele achiziţionate din afara spaţiului naţional.
ART. 60 
(1) Sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, respectiv minerale şi combustibili fosili.
(2) Sunt considerate ca fiind obţinute din resurse neregenerabile următoarele materiale:
- polietilenă de joasă densitate (LDPE);
- polietilenă de înaltă densitate (HDPE);
- polietilenă de medie densitate (MDPE);
- polietilenă liniară (LLDPE);
- polistiren (PS);
- policlorură de vinil (PVC);
- polipropilenă (PP);
- materiale compozite fabricate din hârtie şi polietilenă şi/sau polipropilenă;
- materiale compozite fabricate din hârtie cu aluminiu.
(3) Lista prevăzută la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.
ART. 61 
(1) Nu sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături confecţionate din materiale obţinute din resurse regenerabile, respectiv vegetale şi animale.
(2) Substanţeleaaditivii folosite/folosiţi pentru inscripţionarea elementelor de identificare şi informare potrivit legii, substanţele folosite pentru personalizare/colorare nu se includ în procesul de stabilire a tipurilor de resurse din care sunt obţinute materialele din care sunt fabricate pungile şi sacoşele pentru cumpărături, dacă ponderea lor nu depăşeşte cumulativ pentru fiecare substanţăaaditiv 1% din greutatea pungii sau a sacoşei - produs finit şi în total 5% din greutatea pungii sau a sacoşei - produs finit.
ART. 62 
Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxării sunt obligaţi pentru fiecare lot:
a) să deţină buletine de analiză, rapoarte de încercare, certificate sau alte documente care atestă compoziţia materiei prime/materialului din care sunt confecţionate pungile/sacoşele, în original sau copie legalizată;
b) să deţină situaţii lunare, pe tip de material, privind cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;
c) la efectuarea inspecţiei fiscale, să facă dovada tipului/compoziţiei materialului utilizat la fabricarea pungilor şi sacoşelor introduse pe piaţa naţională.
ART. 63 
Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării sunt obligaţi:
a) să stabilească lunar, pe tip de material, cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;
b) să declare şi să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat.
ART. 64 
Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării sunt obligaţi să înscrie elementele de identificare şi caracterizare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să evidenţieze distinct ecotaxa pe documentele de vânzare.
ART. 65 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 2, 12 şi 17 din anexă.

CAP. XII 
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 66 
Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.
ART. 67 
(1) Pentru operatorii economici care importă sau achiziţionează intraunional uleiuri, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează la momentul introducerii pe piaţă.
(2) Pentru operatorii economici care produc uleiuri, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională.
(3) În cazul producătorilor care importăaachiziţionează intraunional uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricaţie, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru produsul obţinut la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională.
(4) În cazul producătorilor care achiziţionează de pe piaţa naţională uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricaţie, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale, taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează pentru diferenţa dintre cantitatea de ulei aditivat distribuită pe piaţă şi cantitatea de ulei de bază achiziţionată, la momentul primei distribuiri pe piaţa naţională.
(5) Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se evidenţiază distinct pe facturile de vânzare, pe tot lanţul până la consumatorul final.
(6) Pentru uleiurile introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2014 nu se datorează taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, acestea fiind incluse în declaraţia lunară către Administraţia Fondului pentru Mediu conform legislaţiei în vigoare până la 31 decembrie 2013 inclusiv.
ART. 68 
(1) În cazul în care unitatea de măsură a uleiurilor din documentele de provenienţă este exprimată în litri, volumul acestora se converteşte în masă în funcţie de densitatea specificată în fişa tehnică primită de la producător. În lipsa acestei informaţii, se va utiliza o densitate medie de 900 kg/mc (0,9 kg/l).
(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 66 trebuie să întocmească lunar situaţii în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative, din care să rezulte:
a) cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională;
b) cantităţile de uleiuri distribuite pentru prima dată pe piaţa naţională.
ART. 69 
Operatorii economici prevăzuţi la art. 66 sunt obligaţi să declare şi să plătească lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 70 
În aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificaţia termenilor utilizaţi este prevăzută la pct. 7, 12, 16, 17, 24 şi 25 din anexă.

CAP. XIII 
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 71 
Contribuţia de 2 lei/kg se plăteşte de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje, respectiv anvelope uzate, începând cu obligaţiile pentru anul 2014.
ART. 72 
Contribuţia se plăteşte de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor stabilite de legislaţia în vigoare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de anvelope uzate constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind valorificate.
ART. 73 
Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.


ANEXĂ
la metodologie

Semnificaţia termenilor specifici

1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. c) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
4. Anvelope uzate sunt definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004.
5. Anvelope uzate destinate reutilizării sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004.
6. Cu titlu profesional înseamnă în cadrul activităţii desfăşurate în mod obişnuit şi repetat, în scop lucrativ.
7. Deşeu este definit potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.
8. Deşeuri de ambalaje sunt definite potrivit prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Eliminare finală este orice operaţiune prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.
10. Emisie este definită potrivit prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
11. Gestionarea deşeurilor este definită potrivit prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.
12. Introducere pe piaţa naţională este furnizarea pentru prima dată spre distribuire, consum sau utilizare a unui produs pe piaţa naţională, în cursul unei activităţi comerciale desfăşurate cu titlu profesional, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.
În cazul produselor fabricate şi vândute de operatorul economic înregistrat în România sub propriul nume sau propria marcă comercială ori ale cărui produse sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume ori sub propria marcă comercială, momentul introducerii pe piaţa naţională îl reprezintă prima distribuire a produsului pe piaţa naţională.
În cazul produselor dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene introduse pe piaţa naţională de operatorul economic înregistrat în România, momentul introducerii pe piaţa naţională îl reprezintă momentul importuluiaachiziţiei.
13. Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.
14. Masă lemnoasă este definită potrivit prevederilor pct. 16 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Materiale lemnoase sunt definite potrivit prevederilor pct. 17 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
16. Prima distribuire pe piaţa naţională este primul transfer al proprietăţii, contra cost sau gratuit, pe piaţa naţională.
17. Operator economic este persoana fizică autorizată sau juridică, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă ori comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii.
18. Operator economic valorificator este operatorul economic care desfăşoară activităţi de valorificare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare.
19. Producător de deşeuri este orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri.
20. Reciclare este definită potrivit prevederilor pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare.
21. Sistem depozit este sistemul prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat, sub forma unei garanţii.
22. Surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt construcţii, utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substanţe poluante în atmosferă, precum şi instalaţiile fixe de ardere aparţinând aceluiaşi operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW.
23. Trasabilitate este caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări în înregistrările contabile.
24. Uleiurile sunt toate uleiurile industriale şi lubrifianţii solizi sau lichizi, pe bază minerală, semisintetice, sintetice sau biogene.
25. Uleiuri de bază sunt uleiurile minerale rafinate în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale.
26. Unităţi administrativ-teritoriale sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
27. Valorificare este definită potrivit prevederilor pct. 24 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, şi detaliată în anexa nr. 3 din acelaşi act normativ.

_________

 

Rapid Contact

Nume:
Email:
Telefon :
Mesaj:

Date contact
S C RMG RECICLARE DESEURI s r l

Inr. Reg. Com. Nr. J35/1964/2005
C.U.I. RO 17676849
Sediu: Bacova Nr. 39, cod postal 305101, judet Timis
Depozit : Dudestii Noi zona industriala Timis
Email : contact@reciclare-deseuri.ro
Yahoo! ID : rmgdeseuri