Anexe transport deseuri

ANEXA  1

Formular pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase

nr. *1) |_|_|_|_|_|


I. Date privind expeditorul / generatorul de deşeuri periculoase

Societatea .............................

Sediul ....................... nr. ...... cod poştal ................... localitatea ..................

Persoana responsabilă .......................

Telefon .............. .....fax ............. ........e-mail ..................

Autorizatie de mediu nr. I_I_I_I_I

Data la care expira autorizatia de mediu I_I_I_I_I_I_I

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|


II. Date privind transportatorul deşeurilor periculoase

Societatea  ...................................

Sediul................ nr. ...... cod poştal ............... localitatea ..................

Persoana responsabilă .......................

Telefon ..................fax ............. .....e-mail ..................

Licenta de transport marfuri periculoase nr......................

Data la care expira licenta de transport marfuri periculoase .....................

Autorizaţie de mediu nr. |_|_|_|_|_|

Data la care expira autorizatia de mediu I_I_I_I_I_I_I

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|

Nr. de inmatriculare mijloc de transport. . ....................................

Delegat (nume, prenume, funcţie) ............................................................


III. Date privind destinatarul deşeurilor periculoase

Societatea ........................

Sediul ................ nr. ......, cod poştal ..............., localitatea ..................

Persoana responsabilă .......................

Telefon .............. ........fax ............. ......e-mail ..................

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|


IV. Date privind amplasamentul instalaţiei de tratare / valorificare /eliminare

Denumirea  ................

Sediul................ nr. ...... , cod poştal ...............,  localitatea ..................

Persoana responsabilă .......................

Telefon .............. fax ............. e-mail ..................

Autorizaţie de mediu nr.  |_|_|_|_|_|

Data la care expiră autorizaţia de mediu |_|_|_|_|_|_I


V.    Aprobare pentru:

A.      (i) un singur transport                                                                                         |_|

(ii) mai multe transporturi                                                                                    |_|


Data la care expira aprobarea                                                                     I_I_I_I_I_I_I


B     (i)   colectare                                                                                                         I_I

(ii)   stocare temporară                                                                                          |_|

(iii)   tratare                                                                                                            I_I

(iv)   valorificare                                                                                                    |_|

(v)    eliminare                                                                                                       I_I


C.   Operaţia de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/ eliminare Nr. .............

(conform anexelor nr. IA, II A si, respectiv II B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare)


VI.    Numărul total de transporturi planificate:


VII.   Cantitatea de deşeuri planificată a fi transportată (în tone)                         |_|_|_|_|_| t


VIII.  Denumirea şi compoziţia chimică a deşeurilor:

- Denumirea deşeurilor (conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare)                                                                                        |_|_|_|_|_|


Codul deşeurilor (conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare)

|_|_|_|_|_|

-   Conţinutul deşeurilor în:

1.

Arsen

|_|_|_|_|_|

mg/l

2.

Plumb

|_|_|_|_|_|

mg/l

3.

Cadmiu

|_|_|_|_|_|

mg/l

4.

Crom-Vl

|_|_|_|_|_|

mg/l

5.

Cupru

|_|_|_|_|_|

mg/l

6.

Nichel

|_|_|_|_|_|

mg/l

7

Mercur

|_|_|_|_|_|

mg/l

8

Seleniu

|_|_|_|_|_|

mg/l

9.

Staniu

|_|_|_|_|_|

mg/l

10.

Stibiu

|_|_|_|_|_|

mg/l

11.

Taliu

|_|_|_|_|_|

mg/l

12.

Telur

|_|_|_|_|_|

mg/l

13.

Sulfuri

|_|_|_|_|_|

mg/l

14.

Cloruri

|_|_|_|_|_|

mg/l

15.

Fluoruri

|_|_|_|_|_|

mg/l

16.

Bromuri

|_|_|_|_|_|

Greu %

17.

Ioduri

|_|_|_|_|_|

Greu %

18.

Nitriţi

|_|_|_|_|_|

Greu %

19.

Fenoli

|_|_|_|_|_|

mg/l

20.

PCB/PCT

|_|_|_|_|_|

mg/l

21.

Consum Chimic de Oxigen (CCO)

|_|_|_|_|_|

mg/l

22.

valoare pH

|_|_|_|_|_|

mg/l

23.

conductibilitate

|_|_|_|_|_|

S/cm

24.

materiale lipofile greu volatile

|_|_|_|_|_|

mg/l

25.

componenta extractibilă a substanţei de bază

|_|_|_|_|_|

Greu %

26.

materiale lipofile extractibile

|_|_|_|_|_|

Greu %

27.

pierderi la calcinare

|_|_|_|_|_|

Greu %

28.

componenta dizolvabilă în apă

|_|_|_|_|_|

Greu %

29.

conţinut de apă

|_|_|_|_|_|

%

30.

rezistenţa la forfecare

|_|_|_|_|_|

kN/m"

31.

deformare axială

|_|_|_|_|_|

%

32.

rezistenţa la presare uniaxială

|_|_|_|_|_|

kN/m"

33.

punct de topire

|_|_|_|_|_|

0C

34.

punct de inflamabilitate

|_|_|_|_|_|

0C

35.

punct de condensare/domeniu de condens

|_|_|_|_|_|

0C

36.

putere calorică

|_|_|_|_|_|

kJ/k

37.

Emisie de gaze prin reacţii ulterioare

|_|_|_|_|_|a) în contact cu ambalajul

|_|_|_|_|_|b) în contact cu aerul

|_|_|_|_|_|c) în contact cu roca de sare

|_|_|_|_|_|d) la temp. de °C |_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|


38.

Menţionarea componentelor periculoase

|_|_|_|_|_|a) ale deşeurilor

|_|_|_|_|_|b) ale produselor rezultate din valorificarea/eliminarea deşeurilor

|_|_|_|_|_|
alţi parametri


valoare


dimensiune

39.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

40.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

41.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

42.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

43.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

44.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

45.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

46.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

47.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

48.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

49.

alte menţiuni

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|NOTA:

La completarea punctelor 38 - 49 se au în vedere prevederile art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare

IX.  Modalităţi de transport |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

X.  Tipuri de ambalare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


XI.  Declaraţia expeditorului/generatorului:

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte. Declar, de asemenea că îmi asum obligaţiile contractuale stabilite conform legii.

Nume                                                Semnătura/Ştampila                                       Data

........................                              ......................................                                 ................XII.  Acceptarea transportului de către destinatar

Suntem de acord să preluăm deşeurile declarate.

Asigurăm că deşeurile vor fi tratate / valorificate / eliminate în instalaţia noastră, conform legii


Nume                                              Semnătura/Ştampila                                          Data

...........................                          .....................................                                .....................


XIII.  Autorizarea transportului deşeurilor de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului in a carei raza teritoriala are loc colectarea/stocarea temporara/ tratarea / valorificarea / eliminarea deşeurilor

Agenţia pentru Protecţia Mediului (judeţul) autorizează


Nume                                             Semnătura/Ştampila                                            Data

.............................                     ............................................                            .......................Condiţii specifice    |_| nu       |_| da

Dacă se impun condiţii specifice acestea se trec pe verso


 1. Autorizarea rutei de transport de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Pentru transportul deşeurilor periculoase trebuie utilizata următoarea rută : ...................................


Dacă această rută nu poate fi utilizată din motive obiective, va fi utilizată următoarea rută: ......................


Nume                                                 Semnătura/Ştampila                                             Data

.............................                        ..............................................                          ...........................
*1)  Număr înscris de către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului pe a cărei rază teritorială se află instalaţia de tratare / valorificare / eliminare

Lista abrevierilor şi codurilor utilizate în documentul de notificare

OPERAŢIUNI DE ELIMINARE (rubrica 11)

D1        Depozit în şi pe sol (de exemplu depozit de deşeuri etc.)

D2        Tratare prin contact cu solul (de exemplu biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate pe sol etc.)

D3        Injectare în profunzime (de exemplu injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, domuri saline sau bazine geologice naturale etc.)

D4        Lagunaj (de exemplu depozitarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor în gropi, iazuri sau bazine etc.)

D5        Depozite de deşeuri special amenajate (de exemplu, depozitarea în alveole etanşe separate, acoperite şi izolate una de alta şi de mediul înconjurător etc.)

D6        Evacuare în mediul acvatic, cu excepţia mărilor/oceanelor

D7        Evacuare în mări/oceane, inclusiv îngropare în subsolul marin

D8        Tratament biologic nespecificat în altă parte în prezenta listă, care rezultă în compuşi finali sau amestecuri eliminate prin dintre operaţiunile menţionate în prezenta listă

D9        Tratament fizico-chimic nespecificat în altă parte în prezenta listă, care rezultă în compuşi finali sau amestecuri eliminate prin una dintre operaţiunile menţionate în prezenta listă (de exemplu evaporare, uscare, calcinare etc.)

D10      Incinerare la sol

D11      Incinerare pe mare

D12      Depozitare permanentă (de exemplu, amplasarea containerelor în mine etc.)

D13      Malaxare sau amestecare înainte de efectuarea unei operaţiuni din prezenta listă

D14      Reambalare înainte de efectuarea unei operaţiuni din prezenta listă

D15      Depozitare până la efectuarea unei operaţiuni din prezenta listă

OPERAŢIUNI DE RECUPERARE (rubrica 11)

R1        Utilizarea ca şi combustibil (altfel decât în incinerare directă) sau alte mijloace de generare a energiei (Basel/OCDE) -utilizarea în special ca şi combustibil sau alte mijloace de generare a energiei (UE)

R2        Recuperarea/regenerarea solvenţilor

R3        Reciclarea/recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi

R4           Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compuşilor metalici

R5        Reciclarea/recuperarea altor materii anorganice

R6        Regenerarea acizilor sau a bazelor

R7        Recuperarea componentelor folosite la captarea poluanţilor

R8        Recuperarea componentelor din catalizatori

R9        Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte refolosiri ale acestora

R10      Tratarea terenurilor având ca rezultat progresul agricol sau ecologic

R11      Utilizări ale materialelor reziduale obţinute în urma uneia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R10

R12      Schimbul de deşeuri înainte de a le supune oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11

R13      Acumularea materialelor care urmează a fi supuse uneia dintre operaţiunile din prezenta listă

TIPURI DE AMBALAJ (rubrica 7)

 1. Butoi din metal
 2. Butoi din lemn
 3. Canistră
 4. Cutie
 5. Sac
 6. Ambalaj mixt
 7. Recipient sub presiune
 8. Vrac
  1. Altele (a se specifica)

CODUL H şi CATEGORIA ONU (rubrica 14)


Categorie ONU          Codul H

Caracteristici


1               H1             Exploziv

3               H3             Lichide inflamabile

4.1            H4.1          Solide inflamabile

4.2            H4.2          Substanţe sau deşeuri predispuse la ardere spontană

4.3            H4.3          Substanţe sau deşeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile

5.1            H5.1          Substanţe comburante

5.2            H5.2          Peroxizi organici

6.1            H6.1          Substanţe (puternic) toxice

6.2                              H6.2     Substanţe infecţioase

8               H8             Substanţe corozive

9               H10           Emitere de gaze toxice în contact cu aerul sau apa

9               H11           Toxic (cu efect întârziat sau cronic)

9               H12           Ecotoxic

9               H13           După eliminare, capabil de a produce prin orice mijloace o altă substanţă, de exemplu un produs de lixiviaţiune care are una din caracteristicile enumerate anterior

MIJLOACE DE TRANSPORT (rubrica 8)

R = rutiere

T = feroviare

S = maritime

A = aeriene

W = căi navigabile interioare

CARACTERISTICI FIZICE (rubrica 13)

 1. Pulbere/praf
 2. Solid
 3. Vâscos/păstos
 4. Noroios
 5. Lichid‑{}‑
 6. Gazos
  1. Altele (a se specifica)

ANEXA nr. 2: Formular de expediţie/transport deşeuri periculoase nr.1 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

--

Denumirea deşeurilor periculoase2

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Cod deşeuri periculoase

|_|_|_|_|_|_|

Deşeuri periculoase < 1 t/an |_|

Deşeuri periculoase > 1 t/an |_|

Nr. formularului de aprobare al transportului*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Nr. de înregistrare al expeditorului

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

În calitate de:

Generator |_|

Operator economic care realizează operaţia de:


Colectare |_|

Stocare temporară |_|

Nr. de înregistrare al transportatorului


|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

În calitate de:


Nume delegat:Nr. de înmatriculare mijloc transport:

Nr. de înregistrare al destinatarului


|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

În calitate de operator economic care realizează operaţia de:

Colectare |_|

Stocare temporară |_|

Tratare |_|

Valorificare |_|

Eliminare |_|


Cantitatea predată în tone |_|_|_|_|_|

Cantitatea primită în tone

|_|_|_|_|_|

Cantitatea recepţionată în tone


|_|_|_|_|_|Cantitatea respinsă în tone |_|_|_|_|_|Data predării (zi, lună, an)

|_|_|_|_|_|_|Data predării (zi, lună, an) |_|_|_|_|_|_|


Data primirii (zi, lună, an) |_|_|_|_|_|_|


Denumirea societăţii, sediul, cod unic de identificare|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Denumirea societăţii, sediul, cod unic de identificare|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Denumirea societăţii, sediul, cod unic de identificare|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Semnătura şi ştampila (asigurare

pentru o declaraţie corectă)

........................

Semnătura şi ştampila (asigurare  pentru transport regulamentar)

.....................

Semnătura şi ştampila (asigurare pentru preluare în vederea unei colectări sau stocări temporare, tratare/valorificare/eliminare conform prevederilor legale)


.......................


Tipul mijloacelor de transport:

Număr şi tip de ambalaje utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase:

Observaţii:

_______

1 Număr înscris de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

2 Conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

*) Nu este necesară aprobare pentru cantităţi < 1 t/an.

ANEXA   3

Formular de încărcare – descărcare  deseuri  nepericuloase

Serie şi număr


Date de identificare transportator

Data

Încărcare


Caracteristici

deşeuri:CantitateDate privind punctul de lucru *) unde se efectueazaObservaţii

Date de identificare delegat si nr. inmatriculare mijloc de transport


Licenta de transport marfuri nepericuloase nr.


Data la care expira licenta de transport marfuri nepericuloase


Semnatura

IncarcareDescărcare
Categorii

deşeuri


cod


Descriere


Destinat:


colectarii         I_I

stocarii

temporare        I_I

tratarii              I_I

valorificarii       I_I

eliminarii          I_I
tone
mcÎNCĂRCAREA

Date de identificare expeditor


Autorizatie de mediu nr.


Data la care expira autorizatia de mediu


Semnatura si stampila
Date privind punctul de lucru unde se efectueaza *)


DESCĂRCAREA

Date de identificare destinatar


Autorizatie de mediu nr.

Data la care expira autorizatia de mediu


Semnatura si stampila


ANEXA Nr. 1*)


EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR


Agentul economic……

Anul …..

Tip deşeu………………..  codul…………( conform codificarii din anexa nr. 2 HG 856/2002)

Starea fizica …………………

Unitatea de măsura ……………….


Cap 1.

Generarea deşeurilor


Nr.

crt.

Luna

Cantitatea de deşeu

Generate


din care:

valorificată

Eliminată final

Rămasa in stoc

1.

Ianuarie

2.

Februarie

3.

Martie

4.

Aprilie

5.

Mai

6.

Iunie

7.

Iulie

8.

August

9.

Septembrie

10.

Octombrie

11.

Noiembrie

12.

Decembrie


Total an


CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor


Nr.

Crt

Luna

Secţia

Stocare

Tratare

Transport

Cant.

Tipul1)

Cant.

Modul2)

Scopul3)

Mijlocul

4)

Destinaţia

5)

1.

Ianuarie

2.

Februarie

3.

Martie

4.

Aprilie

5.

Mai

6.

Iunie

7.

Iulie

8.

August

9.

Septembrie

10.

Octombrie

11.

Noiembrie

12.

DecembrieTotal

Notă:

1) Tipul de stocare 3) Scopul tratării

RM – recipient metalic                                    V – pentru valorificare

RP – recipient de plastic                                 E – în vederea eliminării

BZ – bazin decantor                                       4) Mijlocul de transport

CT – container transportabil                           AS – autospeciale

CF – container fix                                           AN – auto nespecial

S – saci                                                            H – transport hidraulic

PD – platformă de deshidratare                      CF – cale ferată

VN – în vrac, neacoperit                                 A – altele

VA – în vrac, acoperit                         5) Destinaţia

RL – recipient de lemn                                   DO – depozit de gunoi al oraşului/comunei

A – altele                                                         HP – halda proprie

2) Modul de tratare HC – haldă industrială comună

TM – tratare mecanică                                    I – incinerare în scopul eliminării

TC – tratare chimică                                        Vr – valorificare prin agenţi economici autorizaţi

TMC – tratare mecano – chimică                    P – utilizare materială sau energetică în propria întreprindere TB – tratare biochimică                                            Ve – valorificare energetică prin agenţi economici autorizaţi

D – deshidratare                                             A – altele

TT – tratare termică

A - altele


Cap 3

Valorificarea deşeurilor


Nr.

crt

Luna

Cant de deşeu valorificată

Operaţia de valorificare conform Anexei II B din Legea 426/2001

Agentul economic care efectuează operaţia de valorificare


2.

Februarie
3.

Martie
4.

Aprilie
5.

Mai
6.

Iunie
7.

Iulie
8.

August
9.

Septembrie
10.

Octombrie
11.

Noiembrie
12.

Decembrie

Total an


CAPITOLUL 4
Eliminarea deşeurilor

Nr.

crt

Luna

Cant de deşeu eliminată

Operaţia de eliminare conform Anexei II A din Legea 426/2001

Agentul economic care efectuează operaţia de eliminare


2.

Februarie
3.

Martie
4.

Aprilie
5.

Mai
6.

Iunie
7.

Iulie
8.

August
9.

Septembrie
10.

Octombrie
11.

Noiembrie
12.

Decembrie

Total an
 

Rapid Contact

Nume:
Email:
Telefon :
Mesaj:

Date contact
S C RMG RECICLARE DESEURI s r l

Inr. Reg. Com. Nr. J35/1964/2005
C.U.I. RO 17676849
Sediu: Bacova Nr. 39, cod postal 305101, judet Timis
Depozit : Dudestii Noi zona industriala Timis
Email : contact@reciclare-deseuri.ro
Yahoo! ID : rmgdeseuri