Legislatie transporturi deseuri

OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 5 martie 2013

Avand in vedere faptul ca Romania se confrunta in ultima perioada cu o serie de evenimente rutiere cu consecinte extrem de grave, in care sunt implicate autovehicule construite si echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, care efectueaza transport rutier national contra cost de persoane, vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, care efectueaza transport rutier national de marfa, precum si vehicule care efectueaza transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fara ca aceste operatiuni de transport sa fie autorizate,
intrucat in urma acestor evenimente a crescut numarul constatarilor autoritatilor abilitate si sesizarilor partenerilor sociali in privinta existentei unor practici ilicite in activitatile de transport rutier de persoane,
tinand seama de faptul ca se constata o crestere alarmanta a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate si agreate in acest sens, iar conducatorii auto ai acestora nu au o pregatire specifica, astfel incat se pune in pericol siguranta rutiera,
luand in considerare faptul ca atat in cazul transportului rutier contra cost, cat si in cazul transportului rutier in cont propriu cu vehicule rutiere de tipul celor mentionate mai sus nu exista in prezent reglementari de natura sa permita autoritatilor competente o monitorizare eficienta a acestor transporturi si luarea unor masuri preventive sau coercitive, dupa caz,
tinand seama de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza direct legalitatea transportului si siguranta rutiera, fiind necesare masuri care sa conduca la reglementarea imediata a conditiilor de autorizare si efectuare a acestor transporturi rutiere nationale,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:


"Art. 11^1
(1) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de marfuri cu vehicule rutiere a caror masa maxima autorizata, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsa intre 2,4 tone si 3,5 tone, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(2) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de persoane cu autovehicule avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinte prin constructie si echipate pentru transportul de persoane, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(3) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(4) Modalitatea de autorizare, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru autorizarea transportului prevazute la alin. (1)-(3) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme."

 2. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Prevederile privind accesul la transportul rutier in cont propriu se aplica intreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier in cot propriu cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca, depaseste 2,4 tone, cu autovehicule avand cel putin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru transportul de persoane, respectiv intreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu cu vehicule rutiere care se deplaseaza fara incarcatura."

3. La articolul 19, litera a) se abroga.

4. La articolul 19, literele b) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) transportul de marfuri efectuat cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca, nu depaseste 2,4 tone;
......
l) transportul de persoane efectuat cu autovehicule avand mai putin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru acest scop;".

5. La articolul 24, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Transporturile prevazute la art. 11^1 alin. (1)-(3) se efectueaza in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme."

6. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:
a) servicii regulate;
b) servicii regulate speciale;
c) servicii ocazionale.
(2) Transportul rutier national contra cost de persoane cu autovehicule avand 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, destinate prin constructie si echipate pentru acest scop, se poate realiza prin:
a) servicii regulate speciale;
b) servicii ocazionale."

7. La articolul 40, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) Transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaza numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete si cititor de carduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.
......
(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat electronice/casele de bilete si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului."

8. La articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."

9. La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Transportul rutier in trafic judetean/interjudetean al elevilor prevazuti la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre operatorii de transport rutier."

10. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
Biletul de calatorie/Abonamentul reprezinta contractul de transport in cazul serviciilor regulate, incheiat intre prestator-operator de transport si beneficiar-calator, prin care opertorul de transport rutier se obliga sa efectueze transportul in conditii de siguranta si confort, iar beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea sa, care include si asigurarea persoanelor si a bagajelor, precum si riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier."

Art. II
In termen de cel mult 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe ale acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transpoturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013
HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013
Ordin 2199/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile prestate de Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti
Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Legea 188/2012 pentru aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012
Ordin nr. 1269/2012 privind aprobarea tarifelor la calatoria cu metroul
Legea 124/2012 privind aprobarea OG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
Legea 18/2012 pentru aprobarea OG 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Lege nr. 18/2012
Legea 8/2012 pentru aprobarea OG 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti. Legea nr. 8/2012
OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanta nr. 26/2011
OG 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti. Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti, ordonanta nr. 21/2011
OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011
Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011
Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor con
OUG 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala in transportul feroviar public de calatori
HG 455/2011 privind tarifele de aeroport. Hotararea nr. 455/2011
Legea 65/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara. Lege nr. 65/2011
OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi. Ordonanta nr. 8/2011

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 672 din data de 30 septembrie 2008 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei ("Hotararea").

Hotararea stabileste procedura de reglementare si control al transportului pe teritoriul Romaniei al deseurilor periculoase si nepericuloase prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002.

Conform Hotararii, transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/ eliminare a deseurilor.

Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator (definit in Hotarare "expeditor"), catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare,/stocare temporara/tratare, valorificare/eliminare, (definit in Hotarare "destinatar").

In anexele Hotararii sunt prevazute o serie de formulare necesare pentru desfasurarea procedurii de transport a deseurilor periculoase si nepericuloase.

Expeditorul va avea in vedere, pe cat posibil, la stabilirea destinatarului si al traseului de transport al deseurilor periculoase, respectarea principiului proximitatii, care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai aproape de locul de generare.

In cuprinsul Hotararii sunt prezente dispozitii referitoare la atributiile conferite agentiei judetene pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/ eliminare, in legatura cu transportul deseurilor periculoase.

Ruta de transport al deseurilor periculoase se stabileste de catre expeditor si transportator, avandu-se in vedere pe cat posibil ocolirea oraselor, se autorizeaza de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul, inscriindu-se in documentele de insotire ale transportului deseurilor periculoase.

Personalul angajat, inclusiv transportatorul deseurilor periculoase, trebuie sa detina echipament special si sa fie instruit asupra utilizarii acestuia, precum si pentru luarea primelor masuri de interventie in cazul unei poluari accidentale.

Deseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sa fie ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul marfurilor periculoase, ambalajele deseurilor periculoase reprezentand de asemenea deseuri periculoase care intra sub incidenta Hotararii.

In cazul in care deseurile periculoase sunt transportate de catre un detinator temporar in vederea colectarii sau stocarii temporare, transportul deseurilor periculoase se realizeaza in doua etape, etapa transportului deseurilor periculoase de la expeditor la detinatorul temporar al deseurilor periculoase care realizeaza colectarea sau stocarea temporara a acestora si etapa transportului deseurilor periculoase de la detinatorul temporar al deseurilor la destinatarul final al acestora care realizeaza tratarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor periculoase.

Hotararea reglementeaza de asemenea procedura transportului deseurilor nepericuloase precum si cea a transportului deseurilor rezultate din activitatea medicala.

In cazul in care sunt incalcate prevederile Hotararii, persoanele raspunzatoare vor fi sanctionate civil sau contraventional, in cazul raspunderii contraventionale prevazandu-se ca pedeapsa principala amenda in limite cuprinse intre 3.000 lei si 30.000 lei, iar ca pedeapsa complementara, confiscarea mijlocului de transport destinat sau folosit la savarsirea faptei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerului Internelor si Reformei Administrative, alaturi de personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sanatatii Publice sau Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz, conform normelor acestor institutii.

Hotararea va intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. La data intrarii in vigoare a Hotararii se abroga Ordinul ministrului agriculturii, apelor si mediului, al ministrului transportului, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/ 211/ 118/ 2004.


Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator, denumit expeditor, catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, denumit destinatar, pe baza formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase. Destinatarul, la primirea formularului, poate accepta efectuarea transportului, caz in care semneaza si stampileaza formularul, sau poate solicita informatii suplimentare din partea expeditorului. Pentru efectuarea efectiva a trasportului este necesar, insa, si acordul agentiei judetene pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare. Acordul este dat in maxim 7 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor solicitate de catre agentia judeteana pentru protectia mediului.
Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase se intocmeste in 6 exemplare originale si se pastreaza dupa cum urmeaza:
- un exemplar la expeditor,
- un exemplar la destinatar,
- un exemplar la transportator,
- un exemplar la agentia judeteana pentru protectia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase,
- un exemplar la inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase,
- un exemplar la agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase.

Ruta de transport a deseurilor periculoase se stabileste de catre expeditor si transportator, avandu-se in vedere pe cat posibil ocolirea oraselor, si se autorizeaza de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul, inscriindu-se in documentele de insotire ale transportului deseurilor periculoase.

Pentru deseurile periculoase generate in cantitate mai mica de 1 t/an, formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, nu trebuie sa contina aprobarea agentiei pentru protectia mediului in raza careia se afla destinatarul deseurilor periculoase, dar pentru cantitatile mai mari, din aceeasi categorie de deseuri periculoase, aceasta aprobare este obligatorie.

Destinatarul este obligat sa preleveze o proba din fiecare transport de deseuri periculoase, pe care sa o pastreze in conditii de siguranta si etichetata corespunzator un interval de cel putin 3 luni.

In cazul transporturilor de deseuri periculoase din aceeasi categorie catre acelasi destinatar, urmand aceeasi ruta de transport stabilita in formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, cu o frecventa mai mare de un transport pe luna, expeditorul este obligat sa transmita catre inspectoratul pentru situatii de urgenta formularul de expeditie/transport deseuri periculoase numai la efectuarea primului transport, Incepand cu cel de-al doilea transport, expeditorul este obligat sa informeze inspectoratul pentru situatii de urgenta cu 48 de ore inaintea efectuarii fiecarui transport de deseuri periculoase, prin fax, nota telefonica sau e-mail. Deseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sa fie ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul marfurilor periculoase.

Transportul deseurilor nepericuloase se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase, intocmit in 3 exemplare si pastrat: un exemplar semnat si stampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transporta deseurile si cu numarul de inmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.

Transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate operatiilor de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase, completat si semnat de catre expeditorul, transportatorul si destinatarul deseurilor nepericuloase.

 

Rapid Contact

Nume:
Email:
Telefon :
Mesaj:

Date contact
S C RMG RECICLARE DESEURI s r l

Inr. Reg. Com. Nr. J35/1964/2005
C.U.I. RO 17676849
Sediu: Bacova Nr. 39, cod postal 305101, judet Timis
Depozit : Dudestii Noi zona industriala Timis
Email : contact@reciclare-deseuri.ro
Yahoo! ID : rmgdeseuri