Legislatie 2019

Parlamentul României

Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 17 ianuarie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 14 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 17 ianuarie 2019.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (11) al articolului 12 se abrogă.

2. La articolul I punctul 3, literele a), d), e) și f) ale alineatului (1) al articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;

. . . . . . . . . .

d) să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), și penalități pentru nerealizarea lor;

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru cât arunci», bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;

(ii) frecvență de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizați;

f) să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;".

3. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare."

4. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. III. -

Prin adoptarea de hotărâri până la data de 30 aprilie 2019, consiliile județene/consiliile locale au obligația de a se asigura că asociațiile de dezvoltare intercomunitare/unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și operatorii de salubrizare cu care acestea au contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legislației în domeniul concurenței, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019."

5. La articolul V punctul 2 alineatul (2), litera b) a alineatului (4) și alineatul (5) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești prevăzute la alin. (1) este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj între operatorii economici și între operatorii economici și consumatorul final, în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populației.

. . . . . . . . . .

b) să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%.

. . . . . . . . . .

(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanție-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase."

6. La articolul V punctul 3, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 11. -

Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv."

7. La articolul V punctul 5, literele b) și c) ale alineatului (7) al articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;

c) ambalajele secundare și ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;".

8. La articolul V punctul 5, la articolul 16 alineatul (7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) ambalajele produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu."

9. La articolul V punctul 5, literele f)-h) ale alineatului (9) al articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

f) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la alin. (1) care solicită acest lucru, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6), în aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea;

g) să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitățile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5;

h) să asigure, la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităților administrativ- teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea și valorificarea de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuți la alin. (1);".

10. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

Rapid Contact

Nume:
Email:
Telefon :
Mesaj:

Date contact
S C RMG RECICLARE DESEURI s r l

Inr. Reg. Com. Nr. J35/1964/2005
C.U.I. RO 17676849
Sediu: Bacova Nr. 39, cod postal 305101, judet Timis
Depozit : Dudestii Noi zona industriala Timis
Email : contact@reciclare-deseuri.ro
Yahoo! ID : rmgdeseuri